வானிலை முன்அறிவிப்பு உஸ்பெகிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...