வானிலை முன்அறிவிப்பு செயின் வின்சன்ட் மற்றும் கிரெனடைன்ஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...