வானிலை முன்அறிவிப்பு பாலஸ்தீனியன் மாஹாணங்கள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...