வானிலை முன்அறிவிப்பு வட கொரியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...