வானிலை முன்அறிவிப்பு மியான்மார் [பர்மா]

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...