வானிலை முன்அறிவிப்பு லிதுவேனியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...