வானிலை முன்அறிவிப்பு பிரான்ஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...