வானிலை முன்அறிவிப்பு பார்படோஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...