வானிலை முன்அறிவிப்பு ஜிம்பாப்வே

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...