வானிலை முன்அறிவிப்பு மேற்கு சஹாரா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...