வானிலை முன்அறிவிப்பு வியட்நாம்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
த்