ஸைஂத் தொமஸ் இஸ்லஂத் வானிலை முன்அறிவிப்பு யூ.எஸ் கன்னித் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...