வானிலை முன்அறிவிப்பு யூ.எஸ் கன்னித் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...