வானிலை முன்அறிவிப்பு யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸும் சிறிய அவுட்லைன் தீவுகளும்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...