வானிலை ஐக்கிய அரபு கூட்டாட்சி `அஜ்மந் - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

`அஜ்மந் வானிலை முன்அறிவிப்பு ஐக்கிய அரபு கூட்டாட்சி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...