வானிலை முன்அறிவிப்பு ஐக்கிய அரபு கூட்டாட்சி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...