வானிலை உக்ரைன் இவநொ-ப்ரந்கிவ்ஸ்க ஒப்லஸ்த் - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

இவநொ-ப்ரந்கிவ்ஸ்க ஒப்லஸ்த் வானிலை முன்அறிவிப்பு உக்ரைன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
ப்
த்
க்
ம்
ப்
ஸ்
வ்