வானிலை முன்அறிவிப்பு உக்ரைன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...