வானிலை முன்அறிவிப்பு டர்க்ஸ் மற்றும் கைகோஸ் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...