வானிலை முன்அறிவிப்பு துர்க்மெனிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...