வானிலை முன்அறிவிப்பு துருக்கி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...