வானிலை முன்அறிவிப்பு தாஜிகிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...