வானிலை முன்அறிவிப்பு ஸ்விட்சர்லாந்து

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...