வானிலை முன்அறிவிப்பு ஸ்வல்பார்டு மற்றும் ஜான் மேயன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...