வானிலை ஸ்வல்பார்டு மற்றும் ஜான் மேயன் - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை முன்அறிவிப்பு ஸ்வல்பார்டு மற்றும் ஜான் மேயன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...