ஸெஜொந்க்-ஸி வானிலை முன்அறிவிப்பு தென் கொரியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...