வானிலை முன்அறிவிப்பு தென் ஜியார்ஜியா மற்றும் தென் சான்ட்விச் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...