வானிலை முன்அறிவிப்பு தென் ஆப்பிரிக்கா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...