வானிலை முன்அறிவிப்பு சாலமன் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...