வானிலை முன்அறிவிப்பு சான் மெரினோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...