வானிலை முன்அறிவிப்பு செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...