வானிலை முன்அறிவிப்பு செயின்ட் பார்தேலெமி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...