வானிலை முன்அறிவிப்பு ருவான்டா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...