பலதியத் அல் கவ்ர் வ அத் தகிரஹ் வானிலை முன்அறிவிப்பு கதார்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...