வானிலை முன்அறிவிப்பு கதார்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...