சல்லொ வானிலை முன்அறிவிப்பு பெரு

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...