வானிலை முன்அறிவிப்பு பாலோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...