வானிலை முன்அறிவிப்பு பாகிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...