நொர்தெர்ந் இஸ்லஂத்ஸ் முநிசிபலித்ய் வானிலை முன்அறிவிப்பு வடக்கு மரியானா தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...