வானிலை முன்அறிவிப்பு நேபாளம்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...