வானிலை முன்அறிவிப்பு நமீபியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...