வானிலை முன்அறிவிப்பு மொராக்கோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...