வானிலை முன்அறிவிப்பு மங்கோலியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...