வானிலை முன்அறிவிப்பு மால்டோவா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...