வானிலை முன்அறிவிப்பு மெக்சிகோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...