வானிலை முன்அறிவிப்பு மால்டா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...