வானிலை முன்அறிவிப்பு லிச்செண்ஸ்டெய்ன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...