வானிலை முன்அறிவிப்பு லெசோதோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...