வானிலை முன்அறிவிப்பு லெபனான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...