வானிலை முன்அறிவிப்பு குவைத்து

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...