வானிலை குவைத்து - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை முன்அறிவிப்பு குவைத்து

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...