வானிலை முன்அறிவிப்பு கொஸொவொ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...